Tark kodanik, hoitud loodus, edastatud mõte!

Koolituskeskuse koolitused

Kodanikumeedia ja ajakirjanduse põhialuste koolituse õppekava

õppekava nimetus ja tellimise info
Kodanikumeedia kanali haldamine: ajakirjanduse põhitõed, turundamine ja  meeskonna loomine

HIND: 1200 eurot / osaleja

Koolituse keel: eesti keel

Koolituse läbiviija: Koolituskeskus Ökotark

Koolituse õppetasu kord
Koolituse alustamise ja koolitusel osalemise kord
Koolitusele registreerumise ja grupi komplekteerimise kord
Veebi teel toimuvate koolituste kord
Koolituste kvaliteedi tagamise kord
Koolituse lõpetamise ja väljaarvamise kord
õpiväljundid
Pärast koolitust koolitusel osalejad mõistavad ajakirjanduse põhialuseid, omavad teadmisi veebisisu loomiseks vastavalt ajakirjanduse tavadele, mõistavad kodanikumeedia ja ajakirjanduse erinevusi, tajuvad sisulooja vastutust meedia tarbija ees, oskavad sisuloomet veebis kujundada, oskavad sisuloomet turundada, oskavad värvata appi vabatahtlikke, teavad annetuste kogumise ja toetuste küsimise põhimõtteid ja on teadlikumad meeskonnas toimimise võimalustest.  

Koolitusel osaleja saab teadmisi nii üksinda meediakanali või meediasisu tegemiseks kui ka meediakanali toimetuse liikmena tegutsemiseks.  

Koolitusel osaleja annab tagasisidet oma edusammude kohta pärast iseseisvaid ülesandeid.
õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel
Koolitusel osalejal peavad olema algteadmised arvuti kasutamisest ja huvi meedia vallas tegutseda.

Koolitusel osalejal peab olema juurdepääs arvutile ja internetile.

Kui koolitusel osalevad puuetega inimesed, siis nad peavad omama vaimset võimekust meediasisust aru saada ja füüsilist suutlikkust arvutiga töötada.

Koolitusel osalemine nõuab ajaressurssi, et teha kodutöid.
õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
Loeng – 32h
Praktiline töö – 8h
Iseseisva töö – 32h


KOKKU: 72h

Grupikoolituse korral võib iga osaleja saada ka kuni 2 tundi personaalset suhtlust koolitajaga.  

Koolitaja annab tagasisidet iga kodutöö kohta personaalselt.
õppe sisu
1.-2. KOOLITUSPÄEV
Ajakirjanduse üldised põhimõtted  
meedia vajalikkus ja roll
meedia ajalugu
uudis
pressiteade
artiklite tüübid
videod ja fotod
sisuloome liigendamine
ajakirjanduse sõltumatus
infoallika kaitse
informatsiooni kontrollimine
libauudiste mõju
plagiaadi vältimine
autorile viitamine
artikli ülesehituse loomine

Kodanikumeedia võimalused
mõiste selgitus
kodanikumeedia ajalugu
kodanikumeedia vajalikkus ja roll
sisuloome tüübid
kodanikumeedia ohud

Eetika
ajakirjanduseetika põhimõtted
kodanikuühenduste eetikakoodeks
eetika ja terviseandmed
eetika ja vaimne tervis

3.-4. KOOLITUSPÄEV  
Sisuloome kliendi (lugeja, vaataja, kuulaja) profileerimine  
kliendi määramine
sisuloome kujundamine vastavalt kliendil

Sisuloome kujundamine
sisu paigutamine
tekstide kujundamine

Puuetega inimestele jõukohane meedia  
lihtne keel
näiteid keerulisest keelekasutusest (kantseliit, võõrsõnad, toortõlked)
ligipääsetavus
head ja halvad näited meediast
sisuloome kohandamine vastavalt puuetega kliendi vajadustele ja võimetele
puuetega inimene meeskonnas

5.-6. KOOLITUSPÄEV  
Turundamine
turundamise põhimõtted ja vajalikkus
(tasuta) turundamine sotsiaalmeedias
soovitusturundus
uudiskirjade turundus
turundustekstid
reklaami müük

Isikuandmed
isikuandmete töötlemine meediakanali haldamisel

Meediakanali rahastamine
annetuste kogumine
projektide arvestuse pidamine

7. -8. KOOLITUSPÄEV
Vabatahtlikud
vabatahtlike kaasamine
vabatahtlike leping
vabatahtlike kaastööd
vabatahtlike tänamine 

Meeskond  
töö jaotamine meeskonnas
ajajuhtimine meeskonnas
teiste organisatsioonide kaasamine
töö üle arvestuse pidamine
digitaalsed abivahendid
kommunikatsioon meeskonnas
kommunikatsioon eriolukorras
puuetega töötajate töö organiseerimine
vahendid motivatsiooni hoidmiseks

Mõttetalgud ja arenguplaanid
töö efektiivsuse mõttetalgud
tiimiliikmete töö analüüsimine

LÄBIVALT KOGU KOOLITUSPERIOODIL
Praktika
kodutööd
iseenda töö analüüsimine

Koolitusel antakse kodutöid. Koolitusel osalejatelt küsitakse tagasisidet. 

Koolitusel osalejad saavad digitaalsel kujul koolitusmaterjalid. 

Koolitusel osalejad õpivad andma tagasisidet iseenda töö kohta.  

Vajadusel võib koolitaja kohendada koolituse tempot ja sisu puuetega inimestele.

Koolitusi tehakse eelistatult väikestele gruppidele 1-10 inimest. Maksimaalne grupi suurus on 30 inimest.
õppekeskkonna kirjeldus
Kui koolitaja koolitab üks ühele meediakanalit loovat või sisuloomet tegevat inimest, siis on seda kõige mugavam ja tõhusam teha koolitatava ruumides. See on vajalik, et mõista kliendi tööharjumusi, eripärasid ja võimalusi.

Koolitatavate ruumides koolitamine on tõhus ka siis, kui koolitatakse samasse meeskonda kuuluvaid inimesi.  

Kui erineva taustaga inimesi on palju, rendib koolitaja ruumid või koolitab veebi vahendusel. Ka pandeemiast tingitud eriolukorras võib koolitaja koolitada vajadusel üle veebi.

Koolitusel peab olema võimalik kasutada arvutit ja internetti.  

Kui koolitaja tellitakse kohapeale mujale kui Tallinnasse, lisanduvad transpordikulud.
lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Koolituse lõpetajad, kes on läbinud koolituse täismahus saavad tunnistuse koolituste läbimise kohta vastavalt kehtivale täiendkoolituse standardile.  

Õpingud loetakse lõpetanuks, kui osaleja on Koolituskeskuse Ökotark õppekava täies mahus täitnud.

Täitmiseks on vajalik ka kodutööde tegemine. Kodutööde tegemist hinnatakse.  

Koolituse lõpetajad, kes ei ole täitnud kõiki lõpetamise tingimusi, saavad vastava tõendi.  

Lisainfo: Koolituse lõpetamise ja väljaarvamise kord
koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitaja Katrin Jõgisaar on alates 2008. aastast vedanud kodanikumeediakanalit Bioneer.ee ja kaasanud vabatahtlikke. Koolitanud on ta alates 2010. aastast.  

Alates aastast 2014 on koolitaja tegelenud ka erivajadustega inimeste koolitamisega (peamiselt psüühilise erivajaduste ja intellektipuudega inimesed).

Koolitaja on läbinud ka Mart Raudsaare (eesti ajakirjanik, meediajuht, ajakirjandusõppejõud, ajalehe Postimees peatoimetaja ja vastutav väljaandja ning endine Eesti Meediaettevõtete Liidu tegevdirektor) ja Erkki Peetsalu (National Geographic Eesti peatoimetaja) läbi viidud ajakirjanduskursused.

Katrin Jõgisaar on alates 2010. aastast nõustanud mittetulundusühinguid ja koostanud projekte. Ta on läbinud mitmeid juhtimiskoolitusi (nt Action Learning metoodika, koosloome, vabatahtlike kaasamine).