Tark kodanik, hoitud loodus, edastatud mõte!

Koolituskeskuse põhikiri

Koolituskeskus Ökotark põhikiri

1. Üldsätted

1.1. Täienduskoolitusasutuse KOOLITUSKESKUS ÖKOTARK (edaspidi koolituskeskus vastavas käändes) asutajaks ja pidajaks on ÖKOTARK MTÜ, registrikood 80395900, aadress A. H. Tammsaare tee 139-82 , Tallinn, 12914 (edaspidi koolituskeskuse pidaja vastavas käändes).

1.2. Koolituskeskuse aadress on A. H. Tammsaare tee 139-82 , Tallinn, 12914.

1.3. Koolituskeskuse veebilehel www.okotark.ee avaldatakse koolituskeskust ja koolitusi puudutav avalik info.

1.4. Koolituskeskus pakub täiskasvanutele täienduskoolitusi täiskasvanute koolituse seaduse mõistes.

1.5. Koolituskeskus juhindub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, käesolevast põhikirjast, Ökotark MTÜ põhikirjast ja teistest õigusaktidest.

1.6. Koolituskeskuse pidaja järgib ka koolituskeskuses vabaühenduste eetikakoodeksi põhimõtteid.

1.7. Koolituskeskuse asjaajamiskeel ja õppekeel on eesti keel.

2. Koolituskeskuse eesmärgid

2.1. Koolituskeskuse eesmärgid tulenevad koolituskeskuse pidaja põhikirjalistest eesmärkidest, milleks on edendada keskkonnateadlikkust, loodushoidu ja aktiivseks kodanikuks olemist.

2.2. Eesmärkide täitmiseks teeb koolituskeskus järgmisi tegevusi, mis on määratud ka koolituskeskuse pidaja põhikirjas:

2.2.1. teavitab avalikkust looduspärasest, keskkonnahoidlikust, jätkusuutlikust ja kodanikuaktiivsust väärtustavast eluviisist;

2.2.2. mõjutab inimeste käitumist, väärtushinnanguid, arusaamu ja tarbimisharjumusi keskkonnahoidlikumaks ja üksteisega arvestavamaks;

2.2.3. koolitab keskkonna, meedia, eneseväljenduse ja aktiivseks kodanikuks olemise teemadel;

2.2.4. teeb koostööd inimeste keskkonnateadlikkuse ja ühiskonnas osalemise edendamiseks;

2.2.5. arendab kodanikumeediat ja ühiskondlikku debatti;

2.2.6. kaasab keskkonnateadlike ja muus mõttes aktiivsete kodanikena ka vähemate võimalustega ühiskonnaliikmeid;

2.2.7. edendab ökodisaini, säästvat tarbimist ja keskkonnahoidlikku kauplemist.

3. Struktuur

3.1. Koolituskeskuse igapäevast tegevust juhib tegevjuht, kellele alluvad koolitajad.

3.2. Koolituskeskuse tegevust kontrollib ja suunab vähemalt kolmeliikmeline nõukogu (edaspidi nõukogu vastavas käändes), kuhu kuuluvad tegevjuht, koolitajate esindaja, üks Ökotark MTÜ liige.

4. Tegevjuhi pädevus ja ülesanded

4.1. Koolituskeskuse tegevjuht on Ökotark MTÜ juhatuse esimees või selleks ametiks eraldi palgatud isik.

4.2. Tegevjuhi määramise ja tagasikutsumise otsustab koolituskeskuse pidaja. Ettepaneku tegevjuhi tagasikutsumiseks võib teha nõukogu.

4.3. Tegevjuhi pädevus

4.3.1. Koolituskeskust juhib ja esindab tegevjuht, kes kannab vastutust koolituskeskuse üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite, õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

4.3.2. Tegevjuht allub koolituskeskuse pidaja juhatusele, üldkoosolekule ja koolituskeskuse nõukogu otsusetele.

4.4. Tegevjuhi ülesanded

4.4.1. Tegevjuht esitab koolituskeskuse pidajale kaks korda aastas ülevaate koolituskeskuse tegevusest, arengust, majanduslikust seisundist, muutmist vajavatest dokumentidest. Koolituskeskuse dokumentatsiooni peetakse koolituskeskuse pidaja poolt kehtestatud korras.

4.4.2. Tegevjuht teatab koolituskeskuse pidajale viivituseta koolituskeskuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutusest.

4.4.3. Tegevjuht esindab koolituskeskust, juhib õppetööd, vastutab koolitajate pädevuse, õppetöö kvaliteedi ja koolituskeskuse arengu eest.

5. Nõukogu pädevus ja ülesanded

5.1. Nõukogu on koolituskeskuse kollegiaalne otsustuskogu, mille liikmed kinnitab üldkoosolek volitusajaga kolm aastat.

5.2. Nõukogu esimees on koolituskeskuse tegevjuht.

5.3. Nõukogu määrab kooli tegevussuunad.

5.4. Nõukogu võtab vastu otsuse koolituskeskuse tegevuse lõpetamise kohta, kui koolituskeskuse edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks.

5.5. Nõukogu koosolekule kutsutakse vajaduse korral ka teisi isikuid.

5.6. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt kaks korda aastas ja see on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt kaks kolmandikku liikmetest, sealhulgas õppenõukogu esimees või aseesimees.

6. Koolitajate õigused ja kohustused

6.1. Nõuded koolitajale

6.1.1. Koolitaja on kas vastava eriharidusega või töökogemusega spetsialist, kes sihipäraselt loodud õpisituatsioonis toetab täiskasvanud inimeste õppimist ja enesearendust.

6.1.2. Koolituskeskuse koolitaja järgib koolituskeskuse pidaja põhikirja, koolituskeskuse põhikirja, õppekavasid, viisaka käitumise põhimõtteid. Koolitaja on täpne ja peab kinni tähtaegadest ja kokkulepetest.

6.1.3. Koolitajat hinnatakse täienduskoolitusel osalejate tagasiside abil.

6.1.4. Koolitaja kohustub koolituskeskusele avaldamiseks esitama andmed oma kvalifikatsiooni kohta.

6.1.5. Täienduskoolituse läbiviimiseks tagab koolituskeskuse pidaja õppe eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajaliku arvu õppekavas kirjeldatud kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemusega koolitajate olemasolu.

6.1.6. Koolitaja, kes koolitab psüühilise erivajadusega inimesi, peab tundma lihtsa keele põhimõtteid.

6.1.7. Koolitajad on kohustatud koostama täienduskoolituse õppematerjalid, kui tellijaga on nii kokku lepitud.

6.2. Koolitajate õigused

6.2.1. Koolitajate töö- ja palgatingimused on määratud ametijuhendis ja lepingus.

6.2.2 Koolitajatel on õigus saada infot koolituste tellimuste ja graafiku kohta.

6.2.3. Koolitajatel on õigus saada tööks vajalikud vahendid.

6.2.4. Koolitajal on õigus säilitada koolitusmaterjalide autoriõigused.

7. Täienduskoolitusel tellijate ja osalejate õigused ning kohustused

7.1. Täienduskoolituse tellijal ja osalejal on õigus:

7.1.1. tutvuda enne õppima asumist ja õppimise ajal õppekava ning täienduskoolituse reeglitega;

7.1.2. nõuda täienduskoolituse õppekavale vastavat tegevust;

7.1.3. saada teavet koolituskeskuse õppekorralduse, õppekava ja põhikirja kohta;

7.1.4. nõuda koolituskeskuselt lepingu täitmist, sealhulgas õppetasu hüvitamist koolituskeskuse süül ära jäänud täienduskoolituste eest;

7.1.5. teha ettepanekuid täienduskoolituse toimumise asukoha osas;

7.1.6. teha ettepanekuid täienduskoolitusega seotud isikute privaatsuse ja isikuandmete kasutamise osas; vajadusel viia need tingimused lepingusse;

7.1.7. katkestada lõpetada leping vastavalt koolituse välja kuulutamisel kehtinud tingimustele.

7.2. Täienduskoolituse tellija ja osaleja on kohustatud:

7.2.1. järgima täienduskoolituse reegleid;

7.2.2. hoidma koolituskeskuse ja koolitajate kasutuses olevat vara;

7.2.3. tasuma koolituskeskuse ja koolitajate kasutuses oleva vara eest, kui see rikuti täienduskoolitusel osaleja süül;

7.2.4. mitte levitama täienduskoolituse õppematerjale, täienduskoolitusel salaja tehtud video- või helisalvestisi ilma koolituskeskuse pidaja kirjaliku loata;

7.2.5. tellija on kohustatud tasuma täiendkoolituse ettevalmistamisega seoses plaaniliste kulude eest, mis on tehtud enne tellijapoolset lepingu katkestamist;

7.2.6. täitma muid seaduses ja koolituskeskuse põhikirjas sätestatud kohustusi.

8. Õppekorralduse alused

8.1. Koolituskeskuse õppe- ja asjaajamiskeel

8.1.1. Asjaajamiskeel on eesti keel.

8.1.2. Õppekeel on eesti keel.

8.1.3. Erandjuhtudel, kui täienduskoolitusel osalejad ei räägi eesti keelt, saab koolituskeskus palgata tõlgi. Tõlketeenuse hind ei sisaldu täienduskoolituse hinnas, vaid lisandub eraldi täienduskoolituse hinnale.

8.1.4. Tõlgi võib vajadusel oma kuludega tellida ka täienduskoolituse tellija.

8.2. Õppekava ja õppetöö

8.2.1. Õppetöö toimub täiskasvanute täienduskoolituse õppekavade alusel, mille kiidab heaks nõukogu ja kinnitab koolituskeskuse pidaja juhatus.

8.2.2. Täienduskoolituse õppekava maht määratakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund vastab 45 minutile.

8.2.3. Koolituskeskuse pidaja kirjeldab täienduskoolituse õppekavas nõutavat õppekeskkonda, kus täienduskoolitust läbi viiakse.

8.2.4. Täienduskoolituste tellimine on tellijale tasuline.

8.2.5. Pärast täienduskoolituse läbimist saavad osalejad diplomid.

8.2.6. Täienduskoolitusel osalejatele on registreerimisankeedi täitmine kohustuslik, kui koolituse tellija seda nõuab.

8.2.7. Õppetöö toimub peamiselt kontaktõppel, mõnikord ka distantsõppel.

8.2.8. Õppetöö võib toimuda nii üks ühele tellijaga kui ka gruppidena.

8.3. Koolituskeskuse pidaja teeb täienduskoolituses osalejale ja rahastajale teatavaks vähemalt järgmised andmed ja dokumendid:

8.3.1. täienduskoolituse õppekava;

8.3.2. täienduskoolitust läbi viiva täiskasvanute koolitaja nimi ja andmed tema kvalifikatsiooni kohta;

8.3.3. täienduskoolituse toimumise aeg;

8.3.4. täienduskoolituse läbiviimise koht ja aadress;

8.3.5. õppetasu suurus ja muud õpingutega kaasnevad kulud, sealhulgas õppevahendite kulud;

8.3.6. õppetasu tasumise kord ja tähtaeg;

8.3.7. õppetasu tagastamise alused ja kord;

8.3.8. vaidluste lahendamise kord.

8.4. Täienduskoolituse toimumise koht ja koolitajate transpordikulud

8.4.1. Koolituskeskus korraldab täienduskoolitusi õpetatavate teemade ja sihtrühma eripärade tõttu peamiselt täienduskoolituse tellija ruumides või eraldi selleks renditud ruumides.

8.4.2. Kui täienduskoolitused ei toimu Tallinnas, sõidavad koolitajad koolituspaika kohale. Transpordikulude hind ei sisaldu täienduskoolituse hinnas, vaid lisandub hinnale eraldi.

8.4.3. Koolitajate transpordi võib vajadusel oma kuludega tellida ka täienduskoolituse tellija.

8.4.4. Kui koolituse tellija seda soovib, võib koolitaja koolitada ka digitaalselt (üle veebi). Digikoolituse läbiviimine eeldab, et koolitatavad (sihtrühm) on võimelised digikoolitust mõistma ja sellel osalema.

8.5. Täienduskoolituse tellimine ja selle eest tasumine

8.5.1. Täienduskoolituse kulud katab tellija (koolitusel osaleja või grupitellimuse tellija).

8.5.2. Täienduskoolitus viiakse läbi pärast koolituskeskuse ja tellija vahel lepingu sõlmimist.

8.5.3. Kui koolitatav jätab täienduskoolituse tühistamata ja ei ilmu täienduskoolitusele, on tal kohustus täienduskoolituse eest ikkagi tasuda. Ettemaksu ei tagastata.

8.5.4. Kui koolitatav lahkub tellitud täienduskoolituselt ilma väga olulise põhjuseta, on tal kohustus täienduskoolituse eest ikkagi tasuda. Ettemaksu ei tagastata. Iga juhtumit vaadeldakse eraldi.

8.5.5. Tellija on kohustatud tasuma täiendkoolituse ettevalmistamisega seoses plaaniliste kulude eest, mis on tehtud enne tellijapoolset õigeaegset lepingu katkestamist.

8.5.6. Kui täienduskoolituse tellija tellib täienduskoolitust riigihangete seaduse alusel või korraldab täienduskoolituse tellimiseks muu konkursi, viiakse koolituskeskuse täienduskoolitus läbi tellija teatavaks tehtud tingimuste kohaselt.

8.5.7. Täienduskoolituse tellija on kohustatud tasuma täienduskoolituse hinna talle koostatud arve alusel.

8.5.8. Täienduskoolituse hinnad vaatab koolituskeskuse pidaja üle iga 6 kuu järel.

8.5.9. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 3-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise
algust, õppetasu ei tagastata.

8.5.10. Kui koolitus jääb ära Koolituskeskuse Ökotark või koolitaja süül, tagastatakse tellijale õppetasu täies ulatuses.

9. Täienduskoolituse järelvalve ja teavitused

9.1. Koolituskeskuse pidajal ei ole seadusega ette nähtud kohustust taotleda täienduskoolituse läbiviimiseks tegevusluba.

9.2. Koolituskeskuse üle teostab riiklikku või haldusjärelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium.

9.3. Koolituskeskuse pidaja teeb iga aasta 31. märtsiks hariduse infosüsteemi kaudu kättesaadavaks Eesti Vabariigi haridusseaduse §366 lõike 32 alusel kehtestatud ministri määruses sätestatud tegevusnäitajad eelmise kalendriaasta kohta.

10. Põhikirja muutmise kord

10.1. Tegevjuht esitab vajadusel põhikirja muutmisettepanekud kinnitamiseks koolituskeskuse pidaja juhatusele, kes vajadusel esitab ettepaneku üldkoosolekule. Muutmisettepanekuid võib teha ka juhatus. Kui tegevjuht kuulub juhatusse, teeb ettepanekuid juhatus.  

10.2. Koolituskeskuse pidaja on kohustatud võtma küsimuse järgmise koosoleku päevakorda.

10.3. Koolituskeskuse põhikirja ja selle muudatused kinnitab koolituskeskuse pidaja.

11. Koolituskeskuse ümberkorraldamise alused ja tegevuse lõpetamise kord

11.1. Koolituskeskuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab koolituskeskuse pidaja.

11.2. Koolituskeskuse pidaja algatab koolituskeskuse tegevuse lõpetamise järgmistel juhtudel:

11.2.1. koolituskeskuse pidaja vastu on algatatud likvideerimismenetlus;

11.2.2. koolituskeskuse pidaja on võtnud vastu otsuse, et koolituskeskuse edasine tegevus on muutunud mitteotstarbekaks;

11.2.3. koolituskeskuse lõpetamine on seadusega ette nähtud.

11.3. Koolituskeskuse tegevuse lõpetamisest ja ümberkorraldamisest teavitatakse vähemalt neli kuud ette.