Tark kodanik, hoitud loodus, edastatud mõte!

Ökotark

MTÜ Ökotark põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühing Ökotark (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Tammsaare tee 139-82, Tallinn, 12914.

1.2 Ühingu eesmärgiks on edendada keskkonnateadlikkust, loodushoidu ja aktiivseks kodanikuks olemist, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:

1.2.1. teavitatakse avalikkust looduspärasest,  keskkonnahoidlikust, jätkusuutlikust ja kodanikuaktiivsust väärtustavast eluviisist;

1.2.2. mõjutatakse inimeste käitumist, väärtushinnanguid, arusaamu ja tarbimisharjumusi keskkonnahoidlikumaks ja üksteisega arvestavamaks;

1.2.3. koolitatakse keskkonna, meedia, eneseväljenduse ja aktiivseks kodanikuks olemise teemadel;

1.2.4. tehakse koostööd ja luuakse võrgustikku inimeste keskkonnateadlikkuse ja ühiskonnas osalemise edendamiseks;

1.2.5. arendatakse kodanikumeediat ja ühiskondlikku debatti;

1.2.6. kaasatakse keskkonnateadlike ja muus mõttes aktiivsete kodanikena ka vähemate võimalustega ühiskonnaliikmeid;

1.2.7. edendatakse ökodisaini, säästvat tarbimist ja keskkonnahoidlikku kauplemist;

1.2.8. antakse välja stipendiume.

II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Liikmeks vastuvõtmise kord: MTÜ Ökotark liikmeks võivad astuda vähemalt 18-aastased füüsilised isikud ja Eesti Vabariigis asuvad juriidilised isikud. MTÜ liikmeks võetakse vastu liikmekandidaadi kirjaliku avalduse alusel MTÜ-le, mille MTÜ juhatus vaatab läbi ja teatab oma otsusest liikmekandidaadile 30 kalendripäeva jooksul kirjalikult. Samuti võib MTÜ-l olla toetajaliikmeid, kes MTÜ tegevust majanduslikult, moraalselt või muul viisil toetavad. Toetajaliikmed võivad olla füüsilised või juriidilised isikud, kes on huvitatud MTÜ eesmärkide realiseerimisest. MTÜ juhatus sõlmib toetajaliikmetega iga liikme lisandumise korral individuaalse lepingu, milles sätestatakse poolte õigused ja kohustused. Muus osas on toetajaliikme vastuvõtmise kord sarnane liikme vastuvõtmise korrale. MTÜ liikmed
kohustuvad igaüks majandusaasta alguses tasuma liikmemaksu. 

2.2. MTÜ-st väljaastumise kord: MTÜ-st võib liige välja astuda kirjaliku avalduse alusel MTÜ juhatusele. Liige peab juhatusele oma väljaastumisest 2 kuud ette teatama. Kui juhatusel ei ole MTÜ liikmele mõjuvaid etteheiteid, miks liige ei võiks välja astuda, loetakse liige välja arvatuks pärast 2 kuu (etteteatamisaeg) ja 30 päeva möödumist kirjaliku avalduse laekumisest juhatusele. Toetajaliige saab MTÜ-st välja astuda vastavalt individuaalse liitumislepingu punktidele.

2.3 MTÜ liikmete õigused: MTÜ liikmel on õigus osaleda hääleõigusega MTÜ üldkoosolekul; liikmetel on õigus osaleda MTÜ poolt korraldatavatel üritustel; toetajaliikmete õigused määratakse individuaalse liitumislepinguga. Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta. Ühing ei jaga oma vara või  tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

2.4. MTÜ liikmete kohustused ja nende kehtestamise kord: MTÜ liikmetel on kohustus: edendada MTÜ tegevust ja võimaluse korral kaasata MTÜ tegevusse uusi toetajaliikmeid; olla igakülgselt toeks MTÜ eesmärkide elluviimisel; viia ellu liikme poolt korraldatud üritusi, programme, projekte vastavalt kokkulepetele ja juhatuse otsustele; hoida MTÜ siseasju sh majandusaruandeid, ürituste, projektide, programmide kavandeid ja kirjeldusi väljaspool MTÜ liikmeskonda salajas. Toetajaliikme kohustused määratakse individuaalses liitumislepingus.

2.5. MTÜst välja arvamise kord: Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu või on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

III JUHTIMINE

3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed. 

3.2. Üldkoosoleku kokkukutsumise tingimused ja kord, otsuste vastuvõtmise kord:

3.2.1 MTÜ kokkukutsumise kord ja tingimused: Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest. MTÜ üldkoosolek tuleb kokku vähemalt üks kord aastas. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus teatades sellest MTÜ liikmetele vähemalt 7 päeva ette.

3.2.2 Üldkoosoleku otsustusvõimelisus: Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui kohal on 1/3 MTÜ liikmetest ja juhatus. Kui üldkoosolekul ei ole nõutavat kohalolijate hulka, kutsub MTÜ juhatus üldkoosoleku sama päevakorraga kokku 1 kuu jooksul. See üldkoosolek on otsustusvõimeline olenemata osavõtjate arvust.

3.2.3 Üldkoosoleku otsuste vastuvõtmise kord: MTÜ üldkoosoleku otsus võetakse vastu kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalejatest ja juhatus. Kui MTÜ üldkoosoleku päevakorras on juhatusele umbusalduse avaldamine peavad selle poolt hääletama 4/5 üldkoosolekul osalejatest. MTÜ põhikirja muutmisel peab selle poolt hääletama 4/5 üldkoosolekul osalejatest. Igal MTÜ liikmel on üldkoosolekul 1 hääl. Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks. Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.

3.3. MTÜ juhatuse liikmete arv ja volitused:

3.3.1. Juhatuse liikmete arv: MTÜ juhatus on kuni kolmeliikmeline. Juhatus valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks. Juhatuse esimees valitakse
juhatuse liikmete hulgast.

3.3.2 Juhatuse liikme volitused: juhatuse liikmel on allkirja, pitsati ja blankettide kasutamise õigus. Nende kasutamist tuleb teistele juhatuse liikmetele eelnevalt teada anda. Rahalisi kohustusi võetakse MTÜle vaid juhatuse otsuse alusel. MTÜ juhatuse liikme võib ennetähtaegselt üldkoosoleku 4/5 häälteenamusega tagasi kutsuda, kui juhatuse liige on oma kohustusi oluliselt rikkunud või edaspidi võimetu juhatuse töös osalema. 

3.4. MTÜ juhatuse pädevus: juhatus korraldab organisatsiooni tegevust; koordineerib MTÜ tulevasi ja jooksvaid üritusi, programme, projekte; korraldab MTÜ suhtlust; korraldab ühingu raamatupidamist ja koostab MTÜ majandusaruanded ja esitab need kinnitamiseks üldkoosolekule. MTÜ juhatuse otsusega määratakse MTÜ majandusaasta alguse ja lõpu kuupäev. MTÜ juhatus omab teisi õigusi ja täidab kohustusi, mis mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt juhatusel on. MTÜ juhatuse otsused võetakse vastu juhatuse
koosolekul.

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

4.1 MTÜ majandustegevus: MTÜ majandustegevus on sihipärane ja teenib
põhikirjalisi eesmärke. 

4.2. MTÜ tegevuse lõpetamise kord: Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale. MTÜ lõpetatakse üldkoosoleku otsusega kui selle poolt on 4/5 MTÜ üldkoosolekul osalenud liikmetest ja juhatus või muul seaduses ette nähtud juhul. MTÜ likvideerijaks on juhatus. Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

Mittetulundusühingu Ökotark põhikiri on kinnitatud üldkoosoleku otsusega 08.01.2016.a.

Leave a Reply