Tark kodanik, hoitud loodus, edastatud mõte!

Koolitustel osalemise tingimused

Koolituste kvaliteedi tagamise kord

Koolituskeskuse kvaliteedi tagamine

Koolituskeskus Ökotark lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, ühingu ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest ning täienduskoolituse varasematest õpingutest ja töökogemustest.

Täiendusõpe on osa elukestvast õppest, mis on väljaspool tasemeõpet toimuv
eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus.

Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel juhindub koolitaja õppekavas kehtestatud
programmipõhisest õppekorraldustest ja õppetöö kvaliteedi tagamise põhimõtetest ning väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

Täienduskoolituse läbiviimiseks tagab koolituskeskuse pidaja õppe eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajaliku arvu õppekavas kirjeldatud kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemusega koolitajate olemasolu.

Koolitaja kvaliteedi tagamine

Koolitaja avalike koolituste õppekavades sätestatakse vähemalt järgmised
andmed:
• õppekava nimetus;
• toimumise algus- ja lõpukuupäev
• õppekavarühm õppevaldkond, õppesuund, õppekavagrupp;
• üldine eesmärk ja õpiväljundid;
• õpingute alustamise tingimused;
• õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
• õppe sisu kirjeldus;
• õppekeskkonna kirjeldus;
• õppematerjalide loend, juhul kui täiendusõppeprogrammi läbimiseks on ette
nähtud õppematerjalid;
• lõpetamise tingimused, sh õpiväljundite saavutatuse hindamise viis, kui hinnatakse
õpiväljundite saavutatust; õpiväljundite saavutatuse hindamise kriteeriumid ja
väljastatavad dokumendid;
• koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus
õpetajatel.
• õpperühma minimaalne ja maksimaalne osalejate arv

Koolitaja on kas vastava eriharidusega või töökogemusega spetsialist, kes sihipäraselt loodud õpisituatsioonis toetab täiskasvanud inimeste õppimist ja enesearendust.

Koolituskeskuse koolitaja järgib koolituskeskuse pidaja põhikirja, koolituskeskuse põhikirja, õppekavasid, viisaka käitumise põhimõtteid. Koolitaja on täpne ja peab kinni tähtaegadest ja kokkulepetest.

Koolitaja kohustub koolituskeskusele avaldamiseks esitama andmed oma kvalifikatsiooni kohta.

Koolitaja, kes koolitab psüühilise erivajadusega (sh. intellektipuudega) inimesi, peab tundma lihtsa keele põhimõtteid.

Koolitajad on kohustatud koostama täienduskoolituse õppematerjalid, kui tellijaga on nii kokku lepitud.

Koolitajate töö- ja palgatingimused on määratud ametijuhendis ja lepingus. Koolitajatel on õigus saada infot koolituste tellimuste ja graafiku kohta. Koolitajatel on õigus saada tööks vajalikud vahendid. Koolitajal on õigus säilitada koolitusmaterjalide autoriõigused.

Tagasiside küsimine

Koolitajat hinnatakse täienduskoolitusel osalejate tagasiside abil.

Koolitaja küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet. Tagasisidet saab anda
nii kirjalikult paberkandjal kui ka e-maili teel. Tagasisidet saab anda nii nimeliselt
kui ka anonüümselt.

Tagasisidevorm sisaldab küsimusi koolituse õppe, sisu, koolituse eesmärgi täitmise, õpetajate ja korralduse kohta. Tagasiside vorm valitakse vastavalt klientide suutlikkusele.

Koolitaja hindab oma tegevust pärast iga koolitust enesereflektsiooni abil. Vajadusel pöördub koolituskeskuse juhtkonna poole abi saamiseks.

Kui koolitusel osalejad ei oska lugeda ja kirjutada (näiteks intellektipuudega inimesed), küsitakse neilt tagasisidet suuliselt.

Õpikeskkonna kvaliteedi tagamine

Kui koolituskeskus rendib ruumid, siis koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

Renditud ruumid valitakse vastavalt sihtrühma vajadustele.

Koolituskeskus teeb koolitusi ka tellija ruumides.

Järelvalve tagamine

Koolituskeskuse pidajal ei ole seadusega ette nähtud kohustust taotleda täienduskoolituse läbiviimiseks tegevusluba.

Koolituskeskus Ökotark on esitanud tegevusteatise Eesti Hariduse Infosüsteemi. TEGEVUSTEATISE NUMBER ON 221043.

Täienduskoolitusasutuse pidaja teeb iga aasta 31. märtsiks hariduse infosüsteemi kaudu kättesaadavaks tegevusnäitajad eelmise kalendriaasta kohta.